Vereniging van Eigenaren Torenappartementen  ’t Rond te Winschoten.
 
Huishoudelijk Reglement
 
        1. De Vereniging voert het beheer over en draagt de zorg voor het onderhoud van de Gemeenschappelijke gedeelten en de
          gemeenschappelijke zaken. De vergadering van eigenaars beslist over het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten
           en de gemeenschappelijke zaken.
        2. De eigenaars en gebruikers mogen zonder toestemming van de vergadering geen verandering in het gebouw aanbrengen
          waardoor het architectonisch uiterlijk of de constructie ervan gewijzigd zou worden. De toestemming kan niet worden
          verleend indien de hechtheid van het gebouw door de verandering in gevaar wordt gebracht.
        3. Iedere op- aan of onderbouw zonder toestemming van de vergadering is verboden. Toestemming door de vergadering
          kan slechts worden verleend onder voorbehoud dat de werkzaamheden worden uitgevoerd voor rekening, risico en
          onderhoud van de aanvrager met vrijwaring tegen gevolgschade voor de leden van de vereniging. De toestemming kan te
          allen tijde door de vergadering worden ingetrokken.
        4. Eigenaars en gebruikers zijn verplicht het plaatsen van steigerwerk ten behoeve van reiniging en eventueel onderhoud
          van gevels, ramen en ruiten toe te staan.
        5. Eigenaars en gebruikers moeten er gezamenlijk en ieder afzonderlijk zoveel mogelijk toe bijdragen dat de
          gemeenschappelijke ruimten schoon en netjes worden gehouden.
        6. Het is niet toegestaan zonder toestemming van het Bestuur:
          a. Voor eigenaar en gebruikers zich op de daken te begeven, anders dan als vluchtweg bij brand of andere calamiteit;
                  dit verbod geldt niet voor gedeelten die zijn aangewezen om te worden gebruikt als terras.
          b. Reparaties of andere werkzaamheden aan de leidingen en ornamenten van de verlichting van de gemeenschappelijke
                  gedeelten te verrichten
          c. Behoudens goedkeuring van de vergadering is het de eigenaar en/ of gebruiker niet toegestaan :
          d. Zich luidruchtig te gedragen en zich onnodig op te houden in de gemeenschappelijke en openbare ruimten;
          e. In de gemeenschappelijke en openbare ruimten te roken;
          f. De wanden en/of plafonds van de hallen, trappenhuizen te gebruiken voor het ophangen van schilderijen en andere
                 voorwerpen.
          g. In de gemeenschappelijke ruimten rijwielen (met of zonder hulpmotor), motorrijwielen, kinderwagens, meubilair of
                  andere voorwerpen te plaatsen of te laten plaatsen; worden niettemin rijwielen e.d. aangetroffen, dan kunnen deze
                 worden verwijderd in opdracht van het bestuur.
h. Wasgoed, beddengoed, kleding of bloembakken buiten de balkons of in de openbare ruimten te hangen.
i. Aan de buitenzijde voor zichzelf of derden doorvoeren te maken of naamborden, letters, reclameaanduidingen,
   uithangborden, (schotel)antennes, vlaggen, spandoeken, bloembakken, droogrekken, drooglijnen, schijnwerpers en
   andere uitstekende voorweerpen aan te brengen;
j. Een zonnescherm en/of windscherm aan te brengen; aan een eventuele toestemming kunnen voorschriften omtrent
   constructie en aanbrengen worden verbonden; aan iedere toestemming is de voorwaarde verbonden dat het aanbrengen
   geschiedt voor rekening, risico en onderhoudsverplichting van de aanvrager, met vrijwaring voor aanspraken van derden;
   het doek van de buitenzonwering dient van een door de architect vastgestelde kleur te zijn;
k. In de appartementen/bergingen mogen motoren, werktuigen, gereedschappen of goederen, welke door geluid, trilling of
    stank overlast kunnen veroorzaken, te gebruiken of te repareren; ontplofbare stoffen als benzine, olie, munitie,
    vuurwerk, enzovoorts mogen vanwege explosiegevaar niet in de appartement-en/of in de bergingen worden opgeslagen
    of in bezit worden gehouden;
l. Open vuur/haard installaties aan te leggen;
m. In de appartementen dieren te houden die de omwonenden overlast bezorgen. Huisdieren moeten in de
    gemeenschappelijke en openbare gedeelten zijn aangelijnd;
n. Kasten, hokken en dergelijke op de balkons of terrassen plaatsen en/of afscheidingen of andere zaken aan te brengen
    die de lichtinval of het uitzicht van de appartementen kan belemmeren.
o. De naamplaatjes bij/op de brievenbussen/bellenpanelen dienen grijs van kleur met zwarte gravure te zijn.
p. In de brievenbussen aangetroffen niet gewenste drukwerken, enzovoorts, mogen niet in de trappenhuizen of in de hal
    worden gedeponeerd;
q. Tussen 22.00 uur en 08.00 uur zal het veroorzaken van geluid, op welke wijze dan ook, slechts zijn toegestaan op
    voorwaarde dat daaruit geen hinder voor buren ontstaat. Overigens zorgt men er in het algemeen voor dat bij gebruik
    van radio, bandrecorder, compactdiscspeler, televisie, video, muziekinstrumenten en dergelijke daarvan geen hinder
    door buren wordt ondervonden;
r. Ter voorkoming van bevuiling van gevels, vensterruiten en dergelijke mag geen voedsel worden toegeworpen aan
    vogels. Het is verboden afval en dergelijke over de balkons of uit de ramen naar beneden te werpen of kleden, lopers,
    bezems en dergelijke buiten de balkons schoon te maken.
s. Huisvuil dient in goed afgesloten vuilniszakken in de daarvoor bestemde containers te worden geplaatst. Is geen
    container aanwezig, dienen de afgesloten vuilniszakken eerst op de ophaaldag op een daarvoor aangewezen plaats te
    worden gedeponeerd. Het deponeren en opslaan van huisvuil op de galerijen en terassen is niet toegestaan.
t. De vloerbedekking dient van een zodanige samenstelling zijn dat hierdoor geen hinder en/of geluidsoverlast voor de
    overige bewoners zal kunnen ontstaan. Behoudens toepassing in sanitaire ruimten is een zogenaamde
    “harde”vloerbedekking in de private gedeelten, slechts toegestaan indien deskundig en met een “zwevende”vloer
    aangebracht, zodat deze vloerbedekking niet in rechtstreeks contact staat met de ondervloer en met de wanden.(Ico is
    plus 10 decibel of meer) Bij klachtenmelding dient de eigenaar van de aangelegde vloer op eerste aanzegging aan te
    tonen dat de betreffende isolatie aan de gestelde eisen voldoet.
u. Voor iedere eigenaar of gebruiker van een appartement dat aangesloten is op de centrale mechanische afzuiginstallatie
    geldt het navolgende:
v. De inregelkleppen van de mechanische afzuiging mogen niet van stand worden gewijzigd;
w. Het is ieder eigenaar of gebruiker wel toegestaan op de inregelklep van de mechanische afzuiging in de keuken een
     motorloze wasemkap aan te sluiten, echter met dien verstande dat deze aangepast moet zijn aan het mechanisch
     afzuigsysteem;
x. De apparatuur van de mechanische ventilatie in alle private gedeelten mag slechts worden gewijzigd door personen
    en/of bedrijven aan wie door het bestuur of diens vervanger daartoe opdracht is gegeven.
y. Indien een appartement, met goedkeuring van de vergadering, gebruikt wordt voor de uitoefening van een bedrijf gelden
    de volgende bepalingen;
z. Gebruiker zal moeten zorgen voor het verkrijgen van eventuele voor de uitoefening van zijn bedrijf vereiste
     vergunningen en/of ontheffingen;
aa. Leidt de aard van het bedrijf van gebruiker tot een hogere dan normale premie van brandverzekering, dan komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de eigenaar;
bb. Naamborden, reclameaanduidingen en uithangborden aan de gevel mogen geen andere tekst bevatten dan die welke direct betrekking heeft op het in het appartementsrecht uitgeoefend bedrijf of beroep. Intermitterende verlichting is niet toegestaan, de achterzijde en de zijkant mogen geen verlichting doorlaten.
cc. Iedere eigenaar die zijn appartement in gebruik geeft aan derden dient hiervan mededeling te doen aan het bestuur. De gebruiker van het appartement dient zich als borg te stellen, alsmede een schriftelijke verklaring te overleggen zich aan het reglement te zullen conformeren.
dd. Het verdient aanbeveling om ingeval van langere afwezigheid aan het bestuur mededeling te doen van het tijdelijk adres en daarbij tevens op te geven wie is aangewezen, indien zulks noodzakelijk zal zijn, zich toegang tot het appartement te verschaffen.(brand, lekkage,gas, bevriezing, enzovoorts)
ee. Met betrekking tot de artikelen 38 lid 2 en 5, artikel 41 lid 4 en 5 van het reglement van splitsing eigendom geldt de bepaling: Voor bedragen die een percentage van 3 van de laatste door de vergadering vastgestelde begroting niet te boven gaan, behoeft het bestuur geen machtiging van de vergadering.
ff. Storingen of noodzakelijke herstellingen van de gemeenschappelijke voorzieningen of openbare ruimten dienen het bestuur schriftelijk te worden gemeld. Reparaties binnen de appartementsgedeelten zijn voor risico en rekening van de betreffende appartementseigenaar.

 

In gevallen waarin het Huishoudelijk Reglement niet voorziet kan het bestuur maatregelen van orde treffen.
 
ANNEX
Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in de vergadering van eigenaars van 30 oktober 2002. Naast dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing de artikel 106 tot en met 147 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek(Wet op Appartementsrechten), de regels en de bepalingen van het reglement en van de statuten zoals opgenomen in de akte van splitsing vastgesteld op 5 juni 2001 ten overstaan van notaris Mr. K.F.M. Berger van AKD Prinsen van Wijmen ter standplaats Rotterdam. DE Akte van Splitsing is ingeschreven in de openbare registers. De artikelen van dit Huishoudelijk Regelement kunnen niet in strijd zijn  met de  van toepassing zijnde bepalingen in het Burgerlijk Wetboek en/of Akte van Splitsing.
Aanpassingen in dit Huishoudelijk Reglement zijn gedaan tijdens en met toestemming van de Ledenvergadering.
 

Top

band
winkellogo


 

  Startpagina

  Bestuur

  Huishoudelijk Reglement

  Notulen van vergaderingen

  Ledeninformatie

  Foto's

  Links
logo rond